Thursday, June 25, 2009

-hoy me dijeron-

Kierkegaard: says: (10:07:00 PM)
claro que no mi reina
Kierkegaard: says: (10:07:03 PM)
yo a ti te adoro

No comments:

Post a Comment